Внутрішня система забезпечення якості освіти

Абетка_для_Директора_2020.pdf
Положення про академічну доброчинність (2).pdf

Критерії оцінювання


Напрями оцінювання якості освітньої діяльності

 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

 • формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

 • застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

 • спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

 • ефективність планування педпрацівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів, технологій із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

 • підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

 • налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти;

 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

 • наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

 • формування відносин довіри, прозорості, етичних норм;

 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педпрацівників;

 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

 • формування та забезпечення академічної доброчесності

Першочергові завдання

2020

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

2020

УПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ, ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ

2021

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЯК ЦІЛІСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВІДКРИТОЮ СОЦІАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

2021

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

2021

СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

2021

РОЗБУДОВА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСЕРЕДКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

2021

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВТНЬОГО ПРОЦЕСУ, CТРИЖНЕВИМ ВЕКТОРОМ ЯКОЇ Є ДИТИНОЦЕНТРИЗМ

2021

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ, БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Критерії оцінювання по предметам

Формуюче оцінювання

Критерії оцінювання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

Оцінювання учнів 1-х, 2-х класів

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Критерії оцінювання робіт МАН

Критерії оцінювання проектів