Методична робота — важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника, в тому числі керівників, дошкільних, середніх загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

І. Основні завдання і зміст методичної роботи

Основні завдання і зміст методичної роботи з педагогічними включають такі напрямки:

1) аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей, стану викладання предметів і навчальних курсів, підготовка ре­комендацій щодо приведення їх у відповідність з державними стандартами освіти;

2) створення організаційних умов для безперервного вдоскона­лення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

3) організація вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

4) керівництво роботою методичних об’єднань та координацію їхньої діяльності;

5) проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічно­го досвіду;

7) залучення педагогів до науково-дослідної роботи;

8) апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем;

9) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів, комп’ютерної техніки;

10) координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ регіону;

ІІ. Організація методичної роботи

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації.

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є методичні об’єднання

III. Проведення методичної роботи

У процесі методичної роботи можуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні форми і методи: засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції-консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, фокус-групи, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо), робота над науково-методичною темою (проблемою) тощо.

Ефективність науково-методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається рівнем її організації.

Алгоритм організації ефективної науково-методичної роботи:

  • Виявлення рівня професійних компетентностей вчителя, вивчення його запитів та потреб;

  • Аналіз отриманих даних;

  • Вибір єдиної науково-методичної проблеми;

  • Вибір форм і методів науково-методичної роботи;

  • Планування роботи обраних форм;

  • Контроль за виконанням поставлених завдань (проміжне діагностування);

  • Корекція роботи.