Напрями оцінювання якості освітньої діяльності


 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

 • формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

 • застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

 • спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

 • ефективність планування педпрацівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів, технологій із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

 • підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

 • налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти;

 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

 • наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

 • формування відносин довіри, прозорості, етичних норм;

 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педпрацівників;

 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

 • формування та забезпечення академічної доброчесності